שטר פרוזבול

 

שטר פרוזבול לערב ראש השנה תשפ"א

 

יאמר נוסח זה בפני שלושה ויחתום בפניהם:

 

היות והשנה הבאה עלינו לטובה היא שנת השביעית ויש לי חובות בשטר ובעל פה שחייבים לי, הריני מוסר לכם שמעתה כל חובות שיש לי תהיו דיינים ותגבוהו עבורי, ואם לא תגבו אתם מעתה כיון שאני מוסר לכם פרוזבול זה הרי אני גובה כל חוב שיש לי עד היום אצל כל אדם כל זמן שארצה כתקנת הלל.

באתי על החתום היום_________ לחודש אלול תשפ"א

_______________________________

 

לאחר מכן –  יחתמו הדיינים:

במותב תלתא הוינא ואתא לפנינו _____________ בן ______________ ואמר לנו הנ"ל  וחתם בפנינו על הנ"ל. ואנחנו בי"ד שמענו דבריו וייפינו כוחו שיגבה כל חובותיו על ידי פרוזבול זה כתיקון חז"ל והכל שריר וקיים.

באנו על החתום היום ____________  לחודש אלול תשפ"א

_____________________________

_____________________________

_____________________________