מכרז פומבי למשרת בלן במקוואות

מכרז פומבי למשרת בלן במקוואות

 

מכרז פנימי/פומבי

 

תואר משרה –בלן במקוואות

היקף משרות – 100%

דרגת משרה – 5-8 (מינהלי)

תמצית עיסוק: מתן שירות לטובלים , ניקיון ואחריות המקווה עפ"י ההלכה.

את הבקשה/שאלון בצירוף קו"ח , תעודות המעידות על השכלה והמלצות   יש להעביר לדוא"ל:  tamik@rabanut.co.il

תאריך אחרון להגשה יום חמישי י"ג אדר תשפ"א 25/2/21.

אישור המשרה בפועל מותנה באישור הגורמים הרלבנטיים.

 

שאלון אישי למועמד למשרת בלן

יש למלא את כל הטפסים המצורפים לשאלון זה בצירוף קורות חיים, תעודות השכלה, אישורי ניסיון ומסמכים נוספים כפי שנדרשו במכרז.

מועמד שלא יצרף את המסמכים כנדרש עד לתום מועד הגשת המועמדות, מועמדתו תפסל ומסמכיו יוחזרו.

יש למלא את השאלון כתב יד קריא וברור, בשפה העברית בלבד.

אם המקום בשאלון ובנספחיו אינו מספיק יש לצרף דף נוסף.

יש להגיש את מסמכי המועמדות, כולל המסמכים הנלווים, במקור + 2 עותקים.

 

 1. 1. פרטי המכרז

מכרז מספר:

מכרז:        חיצוני          פנימי

אגף / מחלקה:

דרגה

דירוג

תואר המשרה:

    

 

 1. 2. פרטים אישיים

 

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

      זכר

      נקבה

שם האב

תאריך לידה

רווק / נשוי / גרוש / אלמן

אזרחות

רחוב

מס' בית

מס' דירה

ישוב

מיקוד

טלפון בבית

טלפון נייד

טלפון בעבודה

כתובת דואר אלקטרוני

 

 1. פרטים על בן/ת הזוג.

 

שם פרטי

מספר זהות

תאריך לידה

 

     עובד      לא עובד

טלפון נייד

מקום עבודה

כתובת מקום העבודה

טלפון במקום העבודה

 

 

 1. מקומות עבודה קודמים (כולל נוכחי)

 

שם מקום

העבודה

כתובת

וטלפון

תפקיד /מקצוע

מתאריך

עד תאריך

דרגה אחרונה

סיבת העזיבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. פרטי שירות בצה"ל

 

שירות צבאי

מספר אישי

מתאריך

עד תאריך

מס' חודשים

דרגת שחרור מצה"ל:

  מלא    חלקי   פטור

 

 

 

 

 

 

6 השכלה (יש לצרף תעודות מתאימות)

 

רמת השכלה

שם המוסד

מקום מוסד

מגמה

מספר שנות לימוד

שנת סיום קבלת תואר

תעודה/תואר

יסודית

 

 

 

 

 

 

תיכונית

 

 

 

עיוני

מקצועי

ישיבה

אחר:    ______

 

 

 

בגרות

בגרות חלקית

תעודת גמר

ללא תעודה

 

על תיכונית

 

 

 

 

 

ת. הסמכה/תואר

      יש        אין

גבוהה

 

 

 

 

 

 

      תואר ראשון

      הסמכה לרבנות

      ללא תעודה

גבוהה

 

 

 

 

 

 

      תואר שני

      הסמכה לרבנות

      ללא תעודה

 

 

 1. קורסים, הכשרות והשתלמויות מקצועיות (יש לצרף אישורים ותעודות מתאימות)

 

שם הקורס

שם המוסד ומקומו

מס' שעות לימוד

תאריך סיום

תעודה

יש

אין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. רשיון נהיגה / בעלות על רכב

 

רישיון נהיגה

סוג הרשיון

בעלות על רכב

סוג הרכב

יש

אין

יש

אין

 

 

      

 

 1. ידיעת שפות (ציין לפי רמות: מעט / בינוני / טוב

 

השפה

דיבור

קריאה

כתיבה

עברית

 

 

 

אנגלית

 

 

 

צרפתית

 

 

 

ערבית

 

 

 

אחר: _____________

 

 

 

 

 1. עבודה נוספת: יש אין

 

(במידה ומועסק בעבודה נוספת יש לקבל היתר לעבודה נוספת)

 

 1. ממליצים (האנשים המכירים אותי היכרות קרובה אשר יכולים למסור פרטים על כישורי ותכונותיי)

 

שם משפחה ופרטי

זיקה למועמד

מען או מקום עבודה

טלפון

תפקיד / מקצוע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. נסיון מוכח:

 

יש לצרף אישורים, ממקומות עבודה קודמים, המעידים על הניסיון הרלוונטי, לתפקיד עליו הינך מתמודד, ועל תקופת הניסיון. יש לפרט בקורות החיים על ניסיון זה.

 

 1. קרובי משפחה

 

קרובי משפחה מקרב עובדי המועצה ונבחריה.

     אין לי קרובי משפחה המועסקים על ידי המועצה הדתית ו/או המשמשים כנבחרים בה.

     יש לי קרובי משפחה המועסקים על ידי המועצה הדתית ו/או המשמשים כנבחרים בה.

 

 1. מילוי שאלונים

 

–   יש למלא טופס "הצהרה על קרבת משפחה" המצ"ב (יש למלא את הטופס גם במידה ואין קרבת משפחה).

–   יש למלא "שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים", המצ"ב.

 

 

 

 1. אישורים ותעודות:

 

במידה ונדרש רישיון נהיגה, יש לצרף צילום רשיון נהיגה בתוקף.

במידה ונדרש בעלות על רכב, יש לצרף צילום רישיון רכב על שם מגיש המועמדות.

יש לצרף תעודות על השכלה אקדמאית ו/או השכלה תורנית ו/או תעודות הסמכה לרבנות.

 

 

 

הצהרת המועמד

 

 

 

הריני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים וידוע לי כי מסירת פרטים ו/או מסמכים שאינם נכונים מהווה עבירה על פי חוק.

 

הנני מצהיר כי אינני מנהל/ת ו/או שותפ/ה ו/או עובד/ת בעסק נוסף ואחר בין בשכר ובין שלא בשכר.

 

הנני מתחייב/ת שלא לעבוד בעבודה נוספת כלשהי מחוץ לעבודתי במועצה הדתית ללא אישור, בכלל, ובעבודה שעשויה להיות בה משום חשש לניגוד עניינים עם תפקידי במועצה הדתית בפרט.

 

 

 

 

תאריך _____________________             חתימת המועמד _____________________

 

המועצה הדתית לתל אביב-יפו

שם המשרה: בלן מקוואות

דירוג: 5-8 מינהלי

 

דרישות משרה – בלן

 

ניקיון ותחזוקה של מקוואות גברים/נשים:

 1. אחריות כוללת על מקוואות גברים, פתיחתם וסגירתם.
 2. אחריות ניקיון המקוואות, והפעלתם בצורה תקינה ועפ"י ההלכה.
 3. אחראי להפעלת מערכות המכונות והדוודים ויתר האביזרים המפעילים את המקווה.
 4. הזמנה ומעקב לחומרי ניקיון כולל רישום.
 5. אחריות על השערים החשמליים, אחזקה, ריקון הכספות, והעברת הכספים למועצה הדתית ו/ או הפקדתם.
 6. אחריות על המינויים מכירת כרטיסי מינוי וטיפול בגבייה.
 7. אחריות וטיפול במסנני הבורות (פילטרים)
 8. אחריות לטיפול שוטף ומעקב תמידי ע"י שעוני שבת.
 9. אחריות לטיפול שוטף בכל נקודות האינסטלציה ראשי מקלחות וכדומה.
 10. פיקוח בשטח על עבודות קבלנים במידת הצורך.

תכונות נדרשות התפקיד

 1. אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, סדר וניקיון, מיומנות טכנית ותפיסה מכנית, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות,
 2. עמידה בסטנדרטים מקצועיים
 3. בעל יוזמה וכושר למידה,
 4. נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
 5. בעל רישיון נהיגה- יתרון

 

כפיפות – למנהל המחלקה