מכרז למעלון למקווה בן יהודה ת"א

 

מכרז לאספקת והתקנת מעלון במקווה טהרה ברחוב בן יהודה בתל אביב

 

המועצה הדתית לתל אביב – יפו (להלן: "המועצה") מזמינה בזה הצעות מחיר לאספקה והתקנת מעלון במקווה טהרה ברחוב בן יהודה בתל אביב, והכל כמפורט במכרז זה על נספחיו (להלן: "העבודות).

 

 1. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז (תנאי סף):
  • המציע מספק ומתקין מעלונים, וכן מספק שירות ע"פ כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות באספקה, התקנה, תפעול ותחזוקת מעלונים.
  • המציע סיפק לפחות 10 מעלונים כדוגמת המעלון שבמפרט ב-5 השנים האחרונות, וכן סיפק שירותי תחזוקה עבורם.
  • למציע תעודת תקן ISO.
  • המציע הינו תאגיד ע"פ חוק, בעל אישורי מע"מ וניכוי מס כנדרש.
  • תנאי המפרט ודרישות המפרט הטכני הינן תנאי סף.

 

 1. לא ניתן להגיש יותר מהצעה אחת למכרז.

 

 1. את מסמכי המכרז ניתן לקבל, ללא עלות, בלשכת יו"ר המועצה שבמשרדי המועצה, בין השעות 9:00-15:00 או דרך אתר האינטרנט של המועצה בכתובת rabanut.co.il או באמצעות פנייה לכתובת דואר אלקטרוני doronm@rabanut.co.il.

 

 1. איש הקשר מטעם המועצה לשאלות ובקשות להבהרות – הינו מר דורון מאירי doronm@rabanut.co.il. ניתן להפנות לאיש הקשר הנ"ל שאלות הבהרה בכתב עד ליום 27.5.2020 בשעה 16:00. יש לוודא הגעת השאלות טלפונית בטלפון 03-6938917. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה להפנות שאלות נוספות.

 

 1. מועד אחרון להגשת הצעות: לא יאוחר מיום 10.6.2020 בשעה 14:00 בתיבת המכרזים של המועצה שבלשכת יו"ר המועצה במשרדים. הצעות שתגענה לאחר מועד זה לא תתקבלנה.

 

 1. המועצה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו או לדחותו מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. המכרז הינו מכרז פומבי רגיל, כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993.

 

 1. בכל מקרה של סתירה, הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו.

                                                                                                                            בכבוד רב,

                                                                                                            המועצה הדתית לתל אביב – יפו