מכירת חמץ תשפ"ד באופן מקוון + טופס הרשאה למכירת חמץ

שטר הרשאה רגיל תשפ"ד

רשימת שמות – מכירת חמץ

 

שטר הרשאה למכירת חמץ מטעם הרבנות הראשית

לתל אביב – יפו
לשנת תשפ"ד
אני החתום מטה או מעבר לדף, או בגליונות המצורפים לשטר זה, נותן בזה כח, רשות והרשאה,
להרב הראשי הג"ר
ישראל מאיר לאו שליט"א, ולהג"ר בן ציון נשר שליט"א, רב ואב"ד בתל
אביב, ולהג"ר
יעקב רוז'ה שליט"א, הרב הממונה, לשלשתם יחד או לכל אחד מהם לחוד, או
לשליח שיהיה מורשה מאת הרבנים הנ"ל. להשכיר לכל מי שירצו, והשוכר יהיה רשאי להשכיר,
לעשרה ימים, מיום י"ד בניסן תשפ"ד, משעה חמישית ביום, כשהיום מתחיל בעמוד השחר, עד
יום כ"ג בניסן תשפ"ד. את כל החדרים, המחסנים, המזנונים, המטבחים, המזווים, המקלטים,
המרתפים, הריחיים, בתי חרושת, דירים ורפתות, לולים וחצרות, בריכות, וכן יתר כל המקומות,
או חלק של המקומות, שנמצא בהם חמץ, תערובת חמץ, חמץ בלוע, חמץ דבוק, חמץ נוקשה,
ומינים שונים שיש בהם חמץ או חשש חמץ. הנמצאים ברשותי, בתל אביב יפו, או בכל מקום
שהוא במדינת ישראל או בעולם, ביבשה או באניות שעל פני הים, ובאוירונים. שיהיה לרבנים
הנ"ל כח ורשות להשכיר את כל המקומות הנ"ל, לפי קצבת ימי השכירות, אשר יקציבו בכל אופן
אשר ירצו הרבנים הנ"ל, או שלוחם שיהיה מורשה לכך, אם ירצו בכך, ואפילו לזקוף במלוה.
גם אני הח"מ, נותן כח והרשאה לרבנים הנ"ל, למכור כל מיני חמץ וחמשת מיני דגן או תערובת
חמץ, חמץ בלוע, חמץ דבוק או נוקשה, או חשש חמץ, אוכלין ומשקין הראויים לאדם או רק
לבהמה, מיצים, תמציות, צבעים, רפואות, מעשה מרקחת, כל מיני מאפה, כבושים, שימורים,
מלוחים, נקניקים וכדומה, כל מיני מתיקה, בשמים ותבלינים, גם אם אינם ראויים למאכל אדם,
קמח וסובין, לחם ועוגות, ביסקויטים, איטריות ופתיתים, וכל מיני חמץ או חשש חמץ, הדבוק או
בלוע בכלים. וכל בהמות, שוורים, פרות וסוסים, חמורים, פרדות, עופות, דגים, ושאר בעלי חיים,
הניזונים מחמץ ומחשש חמץ. הן אלה הנמצאים ברשותי כאן בארץ והן אותם שבחוץ לארץ, או
הנמצאים בספינות או באוירונים, או שהם עדיין ברשות אחרים ויבואו לרשותי מעכשיו ועד שעה
חמישית ביום י"ד ניסן דנא, או שיגיע מן המינים הנ"ל בתוך ימי חג הפסח. הן מה שיש לי אצל
אחרים והן מה של אחרים שנמצא ברשותי, בפקדון או בשכירות ובהשאלה, או שנמצא באחריותי
בכל אופן שהוא, וכן מה שאחרים עשו אותי שליח למכור חמץ שלהם, או חשש חמץ שלהם.
על כל הנ"ל אני נותן כח והרשאה לרבנים הנ"ל, בכל מיני זכות ויפוי כח, הן על המכירה והן על
השכירות, הן לתקוני והן לעוותי, למכור בכל מיני קנין אשר ירצו, הן על פי דין תורתנו הק'
ותקנות חז"ל, הן בקנינים המועילים על פי חוקי המדינה, והן על פי מנהג הסוחרים. יכולים
הרבנים הנ"ל, למכור את כל המינים וכל הפריטים הנ"ל, ולהשכיר את כל המקומות הנ"ל, אם
ירצו להקנות המכירה או השכירות בכסף, יהא כח והרשאה זה לרבנים הנ"ל, כאמירתי אל הלוקח
או השוכר: "תן פרוטה או יותר מזה לרבנים הנ"ל, ובזה תקנה השכירות למשך הזמן אשר יקציבו
לך הנ"ל." לכתוב שטר, יהא כוחו כאילו כתבתיו וחתמתיו בידי ממש, ואם ירצו להקנות ולהשכיר
בקנין סודר, או בקנין אגב קרקע, או באודיתא, ובכל קנין שהוא, יהא הקנין שריר וקיים, כאילו
עשיתיו אני.
הכלל – שבכל הדברים ידם של הרבנים הנ"ל כידי, פיהם כפי, כוחם ככוחי, עשייתם כעשייתי,
והודאתם כהודאתי ממש. ואם ירצו לסלק עצמם מן הקונה, ולקבל ערב קבלן או איזה ערב
שיהיה, אני נותן רשות לקבל איזה ערב שירצו, אפילו אינו עשיר או אמיד. ואני נותן לרבנים הנ"ל,
כח והרשאה בכל הנ"ל הן לתקוני והן לעוותי, ולא אוכל בשום אופן לבטל מעשיהם, ותהיה
מכירתם והשכרתם מועילים בכל אופן ובצורה המועילה ביותר. ואני מיפה את כוחו של הקונה
והשוכר שכל הענינים יהיו נדרשים לטובת הקונה והשוכר. וכן בכל הספקות אני מיפה את כח
הקונה והשוכר. ואני מקבל עלי דעת הפוסקים המקיימים את הקנין, גם אם רבים חולקים
עליהם. ואני נותן לרבנים הנ"ל כח והרשאה להשכיר את דריסת הרגל בכל המקומות של המינים
הנ"ל, והריני כאילו מסרתי לקונה ולשוכר את המפתחות לכל המקומות הנ"ל.
כל זה קבלתי עלי בקנין גמור ושלם אגב סודר ברצון נפשי, בלי שום אונס כלל, בביטול מודעות עד
סוף כל המודעות ובפיסול עדי המודעה, כדרך המבטלים בגיטי נשים, דלא כאסמכתא ודלא
כטופסי דשטרי. כמו כן ברור לי כי טענת "חוזה למראית עין," או "חוזה לצרכים דתיים," על שטר
הרשאה זה, ועל שטר המכירה לנכרי הבא מכוחו, תהא בלתי קבילה.
ושטר הרשאה זה, לא יפוסל ולא ייגרע כוחו בשום מחק וטשטוש דיו, רק הכל יהיה נדרש לטובת
בעל השטר ותועלתו, ויד בעל השטר על העליונה ויד המערער על התחתונה. ואני נותן רשות
להעתיק שטר זה לאיזו שפה שירצה הקונה, ועלי לחתום עליו.
ולראיה באתי על החתום בחתימת ידי ובקנין סודר, פה תל אביב יפו, בי"ד לחדש ניסן תשפ"ד